Projekty

PROJEKT č.1:

Název projektu: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000549

Projekt Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  Cílem projektu je vybudování zařízení pro dětskou skupinu prostřednictvím přestavby a dostavby objektu čp. 587 k objektu MŠ Liberecká v Hrádku nad Nisou, včetně pořízení vnitřního vybavení objektu.

PROJEKT č.2:

Název projektu: Provoz dětské skupiny Šneček v Hrádku nad Nisou 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011549

Prioritní osa POZ: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.