Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název: Mateřská škola, Hrádek nad nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Hrádek nad Nisou, IČO 00262857, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou.

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím města Hrádek nad Nisou.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Mateřská škola (DS Šneček je doplňkovou činností MŠ)

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola
Liberecká 607
463 34 Hrádek nad Nisou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola
Liberecká 607
463 34 Hrádek nad Nisou

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 482723240
mobil MŠ: 602 965 921
mobil DS: 728 254 059

4.5 Adresa internetových stránek

www.msliberecka.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola
Liberecká 607
463 34 Hrádek nad Nisou

4.7 Elektronická adresa podatelny

ms.beruska@msliberecka.cz

4.8 Datová schránka

4eykrse

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 986073379, kód banky: 0800 (hlavní účet školy)
Číslo účtu: 19-986073379, kód banky: 0800 (pro platby stravného a školného)

6. IČO

70983135

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Mateřská škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Provozní řád DS Šneček
Plán výchovy
Vnitřní předpisy
Rozpočet
Formuláře

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled příspěvkové organizace

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání: telefonicky nebo osobně v kanceláři školy

Písemné podání: žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon

případně e-mail předmět žádosti,způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně),
datum a podpis

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje – prostřednictvím ředitelky školy.

10.3. Formuláře

viz Dokumenty ke stažení

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 247/2014Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů                                                                                                                                                 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozen pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

11.2 Vydané právní předpisy

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.